Sulphacetamide (15% w/v) + Zinc Sulphate Monohydrate (0.1% w/v) + Chlorpheniramine Maleate (0.01% w/v) + Boric Acid (2% w/v) + Sodium Chloride (0.90% w/v) + Chlorbutol (0.5% w/v)

Showing the single result